aktuality Oko SPZ

aktuality Oko SPZ

Výročné členské schôdze PZ - oznámenie

 

            V súlade s ustanovením § 32 ods. 2 Stanov SPZ sa v termíne do 28.februára 2018 vo všetkých poľovníckych združeniach okresu uskutočnia výročné členské schôdze.

Na výročných členských schôdzach je potrebné prerokovať:

  • Správu výboru PZ o činnosti a výsledkoch hospodárenia PZ za uplynulý rok.
  • Správu dozornej rady (kontrolóra ) PZ o kontrole činnosti a hospodárenia.
  • Rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok.
  • Schválenie plánu činnosti PZ a rozpočtu na rok 2018.
  • Schválenie výšky členských podielov.
  • Zmenu stanov PZ.

 

Zápisnicu z výročnej členskej schôdze s prezenčnou listinou, fotokópiami prerokovaných dokumentov   je potrebné zaslať (doručiť) OkO SPZ najneskôr do 15. marca 2018.

 

V termíne  najneskôr do 15. februára 2018 je potrebné zaslať OkO SPZ zoznam členov PZ  k 31.01.2018 na priloženom tlačive . Zoznam môžete zaslať aj e-mailom na krupina@opk.sk. Termín je potrebné dodržať z  dôvodu odvodu poistného za každého člena OkO SPZ Krupina.

 


Dokumenty na stiahnutie (2):
Názov Typ súboru Veľkosť
  oznámenie o VCS PZ SPZ [doc] 62 kB
  Tlačivo Zoznam členov PZ - čisté tlačivo [xls] 32 kB