II. výročná konferencia OPK Krupina

II. výročná konferencia OPK Krupina

       Dňa 12. septembra sa v reštaurácii Rozvoj v Krupine konala II. výročná konferencia OPK Krupina. Po schválení programu schôdze a všetkých pracovných komisií, bola predsedom OPK a predsedami pracovných komisií OPK Krupina delegátom prednesená správa o činnosti OPK za uplynulé obdobie činnosti organizácie. V ďalšom bode bolo delegátmi schválené čerpanie finančných prostriedkov a plán čerpania financií na rok 2019. V pláne hlavných úloh na obdobie 2019-2023 sa chce OPK Krupina hlavne zamerať na každoročné organizovanie streleckých a kynologických podujatí, chovateľskej prehliadky trofejí a  organizovanie prípravy na skúšky a každoročné skúšky uchádzačov o poľovný lístok.  

        V druhej časti rokovania prebehli voľby predsedníctva, predsedov pracovných komisií a dozornej rady OPK Krupina. Predstavenstvo a dozorná rada komory bude pracovať v rokoch 2019-2023 v zložení:

       Ing. Stanislav Húroš   - predseda OPK Krupina
       Ing. Ľuboš Podlesný   - podpredseda pre zdroje a riadenie kancelárie 
       Ing. Peter Mitter   - podpredseda pre riadenie poľovníctva
       Mgr. Július Gálik   - predseda  osvetovej komisie, člen predstavenstva
       Pavel Kohút      - predseda poľovníckej komisie, člen predstavenstva
       Radoslav Vrba      - predseda kynologickej komisie, člen predstavenstva
       Pavel Hámorský   - predseda streleckej komisie, člen predstavenstva

Disciplinárna komisia
JUDr. Miroslav Šanta          - predseda 
      Ing. Daniel Pekár                 - člen    
      Ing. Peter Filuš                     - člen
       Milan Jánoško                      - člen
       Ing. Štefan Pastier              - člen

Dozorná rada
      MVDr. Pavel Poliak   - predseda DR OPK Krupina
      Ing. Ján Šidla      - člen

      Ing. Jaroslav Mokoš   - člen 

       Na záver predseda OPK poďakoval delegátom za plynulý priebeh schôdze, prejavenú dôveru, zablahoželal aj ďalším zvoleným členom predstavenstva a schôdzu ukončil. 

 


Fotogaléria: